Skapa användare för databas

Logga in som en användare som har rätt att skapa dataabaser och ge användare rättigheter, t ex root

create database exempel;

grant all privileges on exempel.* to "user"@"localhost" identified by "lösenord";

Här skapades databasen exempel och användaren user som fick fullständiga rättigheter till den.